บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอรบม มหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิย 61