รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอรบม มหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิย 61

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  เป็นวิทยากรในการอรบม มหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล”

รุ่นที่ 1  ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิย 61

โดยบรรยายในหัวข้อ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกับการบริหารงานบุคคล http://www.unisearch.chula.ac.th/index.php/th/news-activity-2/course-2/382-1-3ความคิดเห็น