รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร, NCB) 6 ตุลาคม 2564 

ความคิดเห็น