รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" สำนักงาน ก.พ. จัดโดย ศสส. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ สกม. (สำนักกฎหมาย)

    
 
รศ  คณาธิป  ทองรวีวงศ์   บรรยายเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ( สำนักงาน ก.พ)
   จัดโดย  ศสส.  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   และ    สกม. (สำนักกฎหมาย)   31    กค  2562 

ความคิดเห็น