รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Cybersecurity หลักสูตร ป โท ภาคภาษาอังกฤษ มธ.

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Cybersecurity ของคุณจักกฤษณ์ เชื้อเมืองพาน   ป โท ภาคภาษาอังกฤษ มธ.  กค 2562
ความคิดเห็น