รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัย จััดโดยศูนย์วิชาการจุฬาฯ 7 มีค 62

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัย จััดโดยศูนย์วิชาการจุฬาฯ 7 มีค 62ความคิดเห็น