รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ Speaker ในงาน สมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย Digital Advertising Association หรือ DAAT 2018 ในหัวข้อ Impact of GDPR on Digital Advertiser 30 สค 61

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมเป็น Speaker  ในงาน  Digital Advertising Association (Thailand)   หรือ DAAT  2018  

ในหัวข้อ  The Importance and Impacts of GDPR for digital advertiser

30  August 2018

http://www.daatday.com/


ความคิดเห็น