รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร ในหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 สิงหาคม 2561
ความคิดเห็น