รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอรบม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กค 61 วิชาสิทธิพลเมืองความคิดเห็น