รศ.คณาธิป ทองรวีวงค์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย" จัดโดย กสทช กรมกิจการเด็ก 25 กย 2560


รศ.คณาธิป ทองรวีวงค์   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย" ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมกิจการเด็กฯ

วันที่ 25 กันยายน 2560


ความคิดเห็น