รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด ที่กฤษฎีกาพิจารณา ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด ที่กฤษฎีกาพิจารณา ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)    ICT Law Center ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

ในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง” 
 


https://www.etda.or.th/content/office-of-the-council-of-state-open-the-latest-draft-legal-protection-of-personal-data-telecommunications-and-medical-satisfied-the-bank-to-concerns-etda-pointed-have-to-user-manual.html

ความคิดเห็น