รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (14 พค 58)
รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  
 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ      14  พค  2557 
(ในส่วนอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 
                                        เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) 
 
   โดยในการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมหลายท่าน     รวมทั้งผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    สำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   เป็นต้น

ประเด็นสำคัญ ในการรับฟังความคิดเห็นวันนี้ ได้แก้

ประเด็น  นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล   ผู้ควบคุมข้อมูล    ความยินยอม  กลไกการกำกับดูแล   โดยมีการอภิปรายจากแง่มุมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ร่าง พรบ ฉบับนี้ แม้ว่าปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในฐานะเป็นกฎหมายเศรษฐกิจหรือกฎหมายธุรกิจ แต่ในอีกมิติหนึ่งนั้น เหตุผลเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ก็คือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในแง่ข้อมูลซึ่งจัดได้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนั่นเอง

ต้องขอขอบคุณ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายนี้


ขอบคุณคุณศรัทธาวุฒิ (จ้าว) นักวิชาการสิทธิฯ  ที่ช่วยประสานงานและช่วยถ่ายภาพด้วย

ความคิดเห็น