รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนาในงาน "การอภิบาลอินเทอร์เน็ต" (Internet Governance) 16-17 กพ 58เวทีหารือภาคประชาสังคมว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 

"การอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย"

16-17 ก.พ. 2558 09:00-16:00
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ห้าแยกลาดพร้าว
ร่วมวงเสวนา/สัมมนาจากองค์กรประชาสังคมที่ทำงานในประเด็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากแง่มุมการพัฒนา เทคโนโลยี การเข้าถึง สิทธิ กฎหมายและนโยบาย
หัวข้อนำเสนอ/เวทีย่อย
- แนะนำกระบวนการ Internet Governance และสถานะของประเทศไทย
- เนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
- Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน
- ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์
- รายงานผลวิจัยเบื้องต้น: การใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม
- การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์
- วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
- วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาคีร่วมจัด
- มูลนิธิเอเชีย
- มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
- Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
- SIDA
- ChangeFusion
- iLaw
- เครือข่ายพลเมืองเน็ต
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในงานนี้ รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้เข้าร่วมเสวนาในสองหัวข้อ คือ


- วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

โดยมีวิทยากรท่านอื่นๆร่วมรายการ ได้แก่

ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน    อ. กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ และ  อ.ณัฐรัชต์ สาเมาะ


- วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

  โดยมีวิทยากรท่านอื่นๆร่วมรายการ ได้แก่
  ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน   อ. กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์   และ อ.อรวิภา พึ่งเงิน

ความคิดเห็น