รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมสัมมนา "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" จัดโดย ICT Law Center สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 กพ 58


ICT Law Center สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ETDA)

จัดงานสัมมนา

 “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

         เกือบ 17 ปีที่รอคอย 

   ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป

ในวันที่เราได้รับจดหมายโฆษณามากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก 

ในวันที่เรายอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียวเสมอ


วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

9.30 -10.00 น.    ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00-10.45 น    ชักชวนพูดคุย “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
                        ชวนพูดคุยโดย   
                        - รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
10.45-11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น.    เสวนาเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำอย่างไร ในวันนี้ ที่เราได้รับจดหมายโฆษณามากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก
                         ในวันนี้ ที่เรายอม แลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียวเสมอ”
                         ผู้ร่วมเสวนา
                         - ดร.อธิป อัศวานันท์  รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                         - ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาคเวชศาสตร์ชุมชน
                            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
                         - นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
                            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                         ผู้ดำเนินรายการ
                         - ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ชมคลิปได้ที่

 http://ictlawcenter.etda.or.th/activities/detail/open-forum-about-digital-economy-31-jan-2015


https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&x-yt-ts=1422579428&v=fvmx-zrA-yg#t=28ความคิดเห็น