สัมมนา : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในร่างกฎหมายใหม่ 28 สค 57 โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตและเครือข่าย

พฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00-12:00

ห้อง 1001 ศูนย์ประชุมศาสตราจารย์บำรุงสุข ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนา​สาธารณะ​ บุคคล​ทั่วไปเข้า​ฟังได้ทันที​ ไม่มี​ค่าใช้จ่าย​
ในร่างกฎหมายมากกว่า 30 ฉบับที่เสนอสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อและองค์กรร่วมจัดเห็นความสำคัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และเห็นว่ามีนักวิชาการหลายท่านในหลายสถาบันที่กำลังศึกษาวิจัยกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวอยู่ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดัง กล่าว

วิทยากร

  • ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
  •  ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
  • ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
  • ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
จัดโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และ เครือข่ายพลเมืองเน็ตสรุปการสัมมนา : ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พลเมืองเน็ต : 

 https://netizen.cc/news/2014/08/seminar-data-protection-draft-2014-08-28

ความคิดเห็น