รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอประเด็น Hate speech ในการสัมมนา ที่ สพธอ 23 พค 58
 งานสัมมนา  ICT Law Center, a ETDA

สร้าง  creative writer ในยุค digital content : 
“ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด”

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ในงานนี้ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้ร่วมอภิปรายในประเด็น  Hate speech V Freedom of speech  ในมุมมองทางกฎหมาย   ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเขียนงานในยุคดิจิทัล   เพื่อให้นักเขียนได้ตระหนักว่า การเขียนงานเผยแพร่ออนไลน์นั้น แม้ว่าเป็น Freedom of speech อย่างหนึ่ง แต่หากก่อให้เกิด Hate speech   ก็อาจมีกฎหมายเข้ามาจำกัดเสรีภาพในการสื่อสารนั้นได้  โดยมีการยกตัวอย่างกฎหมายเกี่ยวกับ Hate speech ของแคนาดา อังกฤษ  เป็นต้น http://ictlawcenter.etda.or.th/activities/detail/creative-writer-in-digital-content
ทางสื่อมวลชน TV24 ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้และนำเสนอเป็นรายงานข่าวด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=QQJAVfZ7hWM

ความคิดเห็น