รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมนา "จับจ้องมองกฎหมายสื่อและไอซีทียุค สนช.2558" นิเทศ นิด้า

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "จับจ้องมองกฎหมายสื่อและไอซีทียุค สนช.2558"

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "จับจ้องมองกฎหมายสื่อและไอซีทียุค สนช.2558"

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี


วิทยากรในงาน 

- ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยด้านนโยบาย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
- คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงาน กสทช.-
 - คุณจอน อึ๊งภากรณ์ ที่ปรึกษา คุณสุภิญญา (กรรมการ กสทช.)
- อาจารย์อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตรฯ จุฬาลงกรณ์
- รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 
http://gscm.nida.ac.th/home/th/news-detail.php?id=239&type=event

http://www.nationmultimedia.com/business/Media-law-academics-activists-raise-questions-abou-30252581.htmlความคิดเห็น