รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมการสัมมนา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 ตค 57

รศ คณาธิป  ทองรวีวงศ์  ( www.thaiprivacylaw.com)   ร่วมอภิปรายในการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ
 "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ อนาคตภาคธุรกิจในประเทศไทย"  เวทีนี้จัดที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา : 13.00 – 16.00

เป็นการสัมมนาต่อเนื่อง  จากข้อเสนอข้อมูลคุ้มครองข้อมูลฯ ของ ดร นคร เสรีรักษ์ (Privacy Thailand)  ที่ได้จัดร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 4 สค 57

เวทีนี้ยังได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านร่วมอภิปราย อาทิ  ดร.จอมพล พิทักษ์ สันตโยธิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร้ามเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมจาก COLA มข

 http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0007297&l=th

ความคิดเห็น